• Versgebrand voor verzending
  • Switchen van koffie kan op ieder moment
  • Samen naar wereldverantwoorde koffie
Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN LUCIFER COFFEE ROASTERS

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Levering
Artikel 7 – Betalingen
Artikel 8 – Onderbreken, wijzigen en beeindingen koffieabonnement
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Garantie
Artikel 12 – Klachten
Artikel 13 – Geschillen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
LUCIFER COFFEE ROASTERS HQ
BLEEKWEG 1A
5611 EZ EINDHOVEN
NEDERLAND
E-mailadres: HELLO@LUCIFERCOFFEE.COM
KvK-nummer: 78750962
Btw-identificatienummer: NL861517611B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de website van Lucifer Coffee Roasters (www.lucifercoffee.com) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Lucifer Coffee Roasters HQ en de klant. 

2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. biedt koffie, zetmethodes en “fanshop artikel” aan op haar website, hierna te noemen: ‘de producten’. 

2. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. biedt koffie aan middels:

  • Een proefpakket
  • Een losse bestelling
  • Een koffieabonnement (periodieke bestelling)

3. Het aanbod is vrijblijvend. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

4. Alle prijzen zijn in EURO, inclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland, verpakkingskosten en BTW. 

5. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. behoudt zich het recht voor prijzen in het aanbod te verhogen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, verhogingen van de verzendkosten of verhogingen van de grondstoffen. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De klant kan een bestelling plaatsen via de website van Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. 

2. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V verstuurt een bevestigingse-mail naar aanleiding van een bestelling. 

3. De producten en koffieabonnementen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Mocht een bestelling niet leverbaar zijn dan neemt Lucifer Coffee Roasters HQ B.V daarvoor contact op met de klant. 

4. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Ook voor elektronische betalingen, zal Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

Artikel 6 – Levering

1. Levering geschiedt op kosten van de klant op het bij de bestelling opgegeven adres.

2. Bezorging is alleen mogelijk op de door Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. aangegeven dagen.

3. De levering van de producten geschiedt doorgaans binnen twee werkdagen nadat de bestelling is gedaan/het koffieabonnement is afgesloten. 

4. Voor koffieabonnementen geldt dat de opvolgende bestellingen op dezelfde dag worden geleverd. Voorbeeld: u sluit op 8 januari een koffieabonnement af met een levering van één keer per maand. De eerste levering volgt dan op 10 januari en iedere opvolgende levering volgt op iedere 10e van de maand. 

 

Artikel 7 – Betalingen

1. De klant betaalt na bestelling via elektronische weg op de website van Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. (iDeal, Creditcard, Sofort Banking of Bancontact). 

2. Periodieke betaling bij koffieabonnementen vindt plaats voorafgaand aan elke levering via automatische incasso. De incasso geschiedt één week voor de desbetreffende verzending. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, zal Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. niet tot verzending van het (de) producten overgaan. 

3. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. gerechtigd het koffieabonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de klant te verhalen.

4. Facturen en betalingsherinneringen worden door Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. uitsluitend elektronisch aangeboden.

5. Als door een wijziging tijdens de looptijd van het koffieabonnement, een verhoging dan wel een verlaging, het te incasseren bedrag wijzigt, behoudt Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. het recht van de automatische incasso, totdat het koffieabonnement wordt stopgezet.

 

Artikel 8 – Onderbreken, wijzigen en beeindingen koffieabonnement

1. De klant kan het koffieabonnement te allen tijde tijdelijk onderbreken, wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, via het account van de klant. Mocht deze wijziging of opzegging de gereedstaande uitlevering kruisen zal deze uiterlijk voor de daaropvolgende levering zijn verwerkt. 

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

1. De klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst (de bestelling) zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden, met uitzondering van producten die gauw bederven, hieronder valt in ieder geval de ‘Specialty Coffee’. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. De klant zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. retourneren conform de door Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. gegeven instructies.

3. Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Lucifer Coffee Roasters HQ B.V., Bleekweg 1a (5611 EZ) Eindhoven. 

4. De kosten van retournering komen voor rekening van de klant.

5. Indien de klant de producten reeds betaald heeft, zal Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de klant terugbetalen.

 

Artikel 10 – De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door Lucifer Coffee Roaster HQ B.V. aangeboden koffieabonnementen tijdens de looptijd van het koffieabonnement te wijzigen, waarbij Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. de klant uiterlijk 30 dagen van tevoren zal informeren en de klant de mogelijkheid heeft om het koffieabonnement op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht de producten volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 – Garantie

1. Op alle producten geldt de wettelijke garantie. Lucifer Coffee Roasters HQ B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

1. De klant kan een klacht melden door een e-mail te zenden aan: hello@lucifercoffee.com. De klacht zal zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst worden behandeld. 

 

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

bestel proefpakket